T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER - Adnan Menderes Anadolu Lisesi

Öğrenci velilerimiz tarafından doldurulacak "mazeret izin dilekçe örneği" için tıklayınız...

 

Devam-devamsızlık ve ilişik kesme

 

MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını

 

sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı maddesi gereğince okul

 

yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve

 

devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.

 

(2) Uygulamayla ilgili olarak;

 

a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e-Okul

 

sistemine işlenir.

 

b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına

 

gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

 

c) Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/2014-29118 RG)

 

(3) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor,

 

müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık

 

çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim

 

müdürlüklerince izin verilen öğrenciler ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen

 

faaliyetin hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrenciler, okula devam

 

edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dâhil edilmez.

 

Ancak faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla

 

olamaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince,

 

yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki idare

 

amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem

 

puanı almış olmaları gerekir.

 

(4) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta

 

veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim

 

etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli

 

tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim

 

gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de

 

tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.

 

(5) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30

 

günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak

 

velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam

 

teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren

 

hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler, sosyal hizmet, emniyet ve

 

asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile

 

tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam

 

devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve

 

öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim

 

hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık

 

Öğretim Lisesine gönderilir.

 

(6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak

 

tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim

 

araçlarıyla yapılır.

 

(7) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür

 

belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul

 

yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür

 

belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

 

(8) Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda

 

oldukları telafi programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar

 

devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.

 

 

 

Mazeret izin dilekçe örneği indirmek için tıklayınız...

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 24.02.2017 - Güncelleme: 24.02.2017 09:05 - Görüntülenme: 90990
  Beğen | 39  kişi beğendi